ساعت کاری 11:00-23:00

تهران،اقدسیه،اتوبان ارتش،مجتمع تجاری-اداری شمیران سنتر،طبقه c2

40220511-12

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : BOWLING

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : HOCKEY

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : CRANE MACHINE

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : PIRATE SHIP

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : BOWLING

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : D-DAY

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه :BASKET BALL

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : SUPER MATCH 2

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : HAPPY BOWLING BIG

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : SMALL PENDULUM

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : . . . . .

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : VR 3Q

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : MADAGASCAR CAROUSEL

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : SPACE BASKETBALL MATCH

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : SPEEDY CAR

تعداد دفعات استفاده

نام دستگاه : HOCKEY

تعداد دفعات استفاده